Obchodní Podmínky


1. Obecné ustanovení

Nákup zboží v internetovém obchodě formotor.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

2. Prodávající

formotor s.r.o.
Františka Hečku 1752/18
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 47491191
DIČ: 2023933087
IČ DPH: 2023933087

Bankovní spojení:
IBAN: SK2009000000005049989393
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

3. Kupující

Kupující - registrovaný uživatel systému - fyzická či právnická osoba, který má na základě registrace nebo vyplnění svých kontaktních údajů právo objednat zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícího. Nakupovat mohou pouze osoby po dosažení věku 16 let a více.

4. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Objednávky lze podat jedině elektronicky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícím. Objednávka, která je potvrzena prodávajícím, je považována za závaznou pro obě strany.

5. Zpracování údajů

Vyplněním závazné objednávky, zda registračního formuláře v rámci internetového obchodu prodávajícího, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetí osobě a poskytnuté údaje bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. a zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří společnosti, kterými doručuje prodávající objednané zboží kupujícímu, a kterým za tímto účelem může poskytnout prodávající kontaktní údaje na kupujícího. Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů najdete ZDE.

6. Způsoby platby, platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Za zboží lze taktéž platit bankovním převodem, platební kartou, dobírkou nebo přes PayPal na účet společnosti prodávajícího. V případě platby bankovním převodem si kupující může po potvrzení objednávky vytisknout zálohovou fakturu zaslanou e-mailem, která obsahuje informace o zboží, ceně a účtu prodávajícího, na který je třeba zálohovou fakturu uhradit. Splatnost zálohové faktury je 7 dní. Maximální částka objednávky zasílané na dobírku je 150 € (3900 Kč). Cena objednávaných zboží může být v některých případech změněna, o čom bude zákazník informován zo strany elektronického obchodu telefonicky nebo emailom v nejkratší době po obdržení objednávky od zákazníka.

7. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí platby za zboží na účet prodávajícího. Standardní dodací lhůty v pracovních dnech jsou zpravidla uvedeny u každého zboží na webstránce obchodu. Pokud prodávající. nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od přijetí platby za zboží na účet společnosti. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři jako místo doručení. Pokud je částka objednávky nižší než 80 €, bude doprava zboží realizovaná na náklady zákazníka. Pokud je částka objednávky nejméně 80 €, prodávající dodá zboží zákazníkovi na své náklady (platí pouze v rámci dodání v celé České republice).

8. Poštovné a balné

Kurýr: 2,99 € (77 Kč)
Nad 60,00 € (3873 Kč) za poštovné a balné neplatíte.

9. Záruční doba

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady. Případné závady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za závady způsobené přepravcem prodávající neručí.

10. Vrácení zboží

Podle § 12 zákona 108/2000 CFU, zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 15 dnů od jeho převzetí.

Postup v případě odstoupení od smlouvy: Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění. Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemně na adresu sídla dodavatele doporučenou poštou s přílohou kopie faktury o koupi vracených zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu sídla společnosti v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí kupující. Cena za zboží bude kupujícímu vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, znehodnocený zboží apod.). Podle § 12 zákona 108/2000 CFU, nelze bez udání důvodu vrátit zboží, pokud bylo předmětné zboží vyroben kupujícímu na míru.

 

11. Storno objednávky

Ze strany kupujícího
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky lze zrušit objednávku pouze po vzájemné dohodě, s výjimkou - pokud si prodávající nesplnil své povinnosti vůči kupujícímu vyplývající z těchto obchodních podmínek. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (náklady spojené se zasláním objednávky).

Ze strany prodávajícího
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, pokud již zboží nevyrábí nebo nedodává, nemá ho na skladě, resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že některé zboží z objednávky skladem chybí, pošle prodávající zásilku aniž zboží, jestliže se s kupujícím nedohodne jinak. Částka, kterou kupující zaplatil, mu bude převedena zpět na jeho účet do 3 pracovních dnů.

 

12. Reklamace

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vyřízení reklamace:

Kupující zašle vadné zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být dodáno čistý a mechanicky nepoškozené. Zásilka musí být řádně zabalena, označena viditelně slovem "REKLAMACE" a musí obsahovat:

 • reklamované zboží včetně příslušenství
 • kopii nákupního dokladu
 • podrobný popis závady
 • dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo a e-mail).

Zásilku je nutné k reklamaci zaslat formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebo formou dobírky, nebude přijat! Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na:

 • výměnu vadného zboží za bezvadné
 • nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
 • nebo odstoupení od smlouvy.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.

V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.Záruka se nevztahuje na:

 • poškození a zničení zboží v důsledku neodborné manipulace
 • poškození používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
 • poškození při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
 • poškození vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, standardně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
Příloha č.1 reklamačního řádu - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

13. Možnost řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím on-line evropské platformy RSO

Jakékoliv svá práva a nároky si můžete vůči nám uplatňovat iv rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i naše nároky vůči Vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte prostřednictvím naší e-mailové adresy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

14. Závěrečná ustanovení a další ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 26.10.2016.

 


Akceptovat

Naša webstránka používá technologii cookies. Pokračováním v jeho prohlížení souhlasíte s použitím této technologie. Více info o cookies.